VŠEOBECNÉ
PODMIENKY SÚŤAŽE

Všeobecné podmienky súťaží na sociálnych sieťach Home of Experts

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Zentrasport Österreich e.Gen.

Adresa: Ohlsdorferstraße 10, 4694 Ohlsdorf

E-mail: office@sport2000.at

Obchodný register: FN 93934 p, Krajinský súd Wels
UID- Nr.: ATU23413303

2. Miesto vyhlásenia Súťaže

Súťaž môže byť vyhlásená v príspevkoch na facebookovej stránke SPORT 2000 SK, na Instagramovom profile sport2000sk alebo jeho príspevkoch alebo na webovej stránke www.sport2000.sk/sk/sutaze.

2. Termín konania Súťaže

Časové vymedzenie konania súťaže je uvedené v príspevku na príslušnej sociálnej sieti alebo na webovej stránke, kde je Súťaž vyhlásená. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť Súťaž bez udania dôvodov alebo predchádzajúceho upozornenia. To platí najmä v prípade, že súťaž nemôže prebehnúť podľa plánu z akéhokoľvek dôvodu, ako je napríklad napadnutie počítačov vírusmi, softvérové a/alebo hardvérové chyby a/alebo iné technické a/alebo právne dôvody, ktoré majú vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a /alebo riadny a usporiadaný priebeh súťaže. V takýchto prípadoch má usporiadateľ taktiež právo upraviť súťaž podľa svojho uváženia.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť osoba, ktorá v čase registrácie dosiahla vek 18 rokov. Použiť na to musí vlastný profil danej sociálnej siete alebo sa prihlási na webovej stránke pod vlastným menom a e-mailovou adresou. Z účasti sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich príbuzní a všetky osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe tejto súťaže. Z účasti sú vylúčení aj obchodníci SPORTu 2000, ich zamestnanci a príbuzní.

4.Osoby neoprávnené zúčastniť sa Súťaže

Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Organizátora, ako aj spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

5. Podmienky účasti v Súťaži

Do žrebovania bude zaradený účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní podmienky uvedené v popise vyhlásenej súťaže na danej sociálnej sieti. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho produktu. Z nákupu produktu nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži zahŕňa v prípade výhry zverejnenie výhercu prostredníctvom jeho profilu/stránky danej sociálnej siete alebo mena na webovej stránke. Do Súťaže sa počas jej trvania môže účastník zapojiť iba raz.

6. Výhra

Výhra je definovaná v súťažnom príspevku na príslušnej sociálnej sieti alebo na webovej stránke. Na výhru nevzniká právny nárok a Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť bez náhrady.

7. Určenie víťaza a oznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie do Súťaže bude víťaz vyžrebovaný náhodne medzi platne prihlásenými účastníkmi. Oznámenie o víťazovi Súťaže bude zverejnené na danom sociálnom médiu alebo na webovej stránke. Víťaz bude taktiež priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebovanie opakuje. Výherca nie je povinný si výhru prevziať.

8. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude výhercovi odoslaná poskytovateľom výhry, ak nebolo dohodnuté inak.

9. Ochrana osobných údajov

Organizátor spracováva osobné údaje potrebné na účely spracovania súťaže. Spracovanie osobných údajov na iné účely (napr. zasielanie newslettera) vyžaduje súhlas účastníka. Údaje nebudú odovzdávané tretím stranám. Každý účastník má právo obdržať písomnú informáciu o svojich uložených osobných údajoch a ich príjemcoch a požadovať ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie, pokiaľ tomu nebránia iné zákonné predpisy (napr. zákonné povinnosti uchovávania).

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou v Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook také záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ Súťaže prehlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spojená s Facebookom.

V Ohlsdorfe, dňa 28. 6. 2022